ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


Business Analyst


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สื่อสารเก็บความต้องการ และวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของบริษัท พร้อมนำเสนอผลงาน
2. ทำเอกสาร Feasibility study และ เอกสาร SRS
3. ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. จัดทำ Business Plan หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
6. ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานในลักษณะมืออาชีพ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงานในการดำเนินโครงการด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สำมารถเรียนรู้งานได้ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้ความกดดันได้

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย  โดยการสอนงาน การวางแผน และพัฒนางานขาย ฯลฯ
 • จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดและเป้าหมายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อศึกษา ปัญหา,คุณภาพต่างๆ รวมถึงการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า อย่างเหมาะสม
 • รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า ทำการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ยอดขาย
 • ศึกษาคู่แข่งขันทางการตลาด  จุดอ่อน, จุดแข็ง, สินค้า ของคู่แข่ง
 • ศึกษาคุณสมบัติ และจุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าของบริษัท
 • วางแผน วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
 • ศึกษาตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
 • จัดทำแผนงานของการเข้าพบลูกค้าอย่างเหมาะสม และบริหารจัดการทีม เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อลูกค้า ตามแผนงานที่วางไว้ และติดตามความคืบหน้า,ผลงาน
 • ติดตาม การดูแลลูกค้าของทีมขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด
 • วิเคราะห์และจัดทำโครงการใหม่ๆ นำเสนอ CEO
 • สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของทีมขาย

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย  เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขา การขาย หรือ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ในระดับดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การสร้างแรงจูงใจ  การสร้างความสัมพันธ์อันดี ไปสู่ลูกค้าและทีมขาย
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Marketing Sale Officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  เป็นคนที่รักงานขาย งานบริการ ดูแลลูกค้า ทนต่อแรงกดดันได้ดี
 •  เรียนรู้ทักษะการซื้อขายและการสื่อสารกับลูกค้านักลงทุนในตลาดทองคำ หรือตลาดอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำ
 • ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาทองคำ ทั้งจากข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศและกราฟ
 •  ศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำ
 •  ทำสรุป Sale Report รายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อติดตามดูแลพอร์ตของลูกค้า- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าบ้างตามโอกาสเหมาะสม
 • ร่วมวางแผนการตลาดกับผู้จัดการแผนกการตลาด
 •  ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (มีเบี้ยเลี้ยงให้)
 •  ประสานงานกับฝ่าย marketing เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา : จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป 
 • ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี (อยากได้คนที่มีประสบการณ์ด้วย)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ Word , Excel ,PowerPoint
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากสามารถทำงานเป็นกะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Interbank officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อเรื่องการนำเข้า ส่งออกทองคำแท่งกับต่างประเทศ
 • บริหาร Stock ทองคำและเงินสดให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
 • บริหารสถานะ USDTHB ที่ทำกับ Bank ให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารสถานะทองคำที่ทำกับ Suppliers ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • ทำรายการรับโอนเงินจากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อขายของ Trader ทั้งในและต่างประเทศ
 • สรุปผลกำไรในแต่ละเดือนที่ Trader ทำได้
 • สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่ทำกับ Bank ในและต่างประเทศ
 • To deal with foreign for gold import and export .
 • To manage gold inventories and cash to match the needs of customers.
 • To manage the USDTHB status with the Bank effectively.
 • To manage the gold status with the foreign suppliers effectively.
 • To make money transfer transactions from foreign account.
 • To confirm domestic and foreign trading transactions.
 • To create summary of profits each month that Trader make transactions.
 • To create summary of expenditure with domestic and international banks and suppliers.

 

Senior Marketing


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนงานด้านการตลาด กับผู้บริหารและทีมงาน
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่วางไว้  และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน,ปัญหาต่างๆ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด  สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน นำเสนอผู้บริหาร
 • หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำการสื่อการตลาดต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ( บริหารทีมการตลาด )

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ   25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด   3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถ ด้าน Graphic Design หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์, packaging จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in