fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


Sales Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อประสานงานระหว่าง ทีมขาย ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนกขาย 
 3. จัดทำรายงานยอดขาย รายเดือน และ รายปี รายคน รายแผนก ส่งให้หัวหน้างานและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดตามการชำระหนี้สิน ของลูกค้าและบันทึกข้อมูลในระบบ
 5. สรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานขาย เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้า,แผนการเข้าพบลูกค้า ส่งผู้บังคับบัญชา
 6. บันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า ในระบบ software ที่เกี่ยวข้อง เช่น CRM
 7. รับผิดชอบด้านงานเอกสารและการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทีมขาย 
 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 – เพศ  ชาย- หญิง

–  อายุ 22 – 30  ปี

 – วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. – ปริญญาตรี  ทุกสาขา

–  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้คล่อง

–  มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–  มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดัน 

–  มีทัศนคติเชิงบวก 

Programmer


ลักษณะงาน

 • ดูแลรักษา ระบบซื้อขายทองคำ เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูลของบริษัท ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • พัฒนาโปรแกรมใหม่หรือต่อยอดจากระบบเดิมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ไขปัญหาหรือ Bug ที่เกิดขึ้นในระบบซื้อขายทองคำ เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลหรือระบบโปรแกรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำและอัพเดทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น  System Flow, Data flow Diagram,Data dictionary เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

 • สามารถพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา C# .NET ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น
 • มีทัศคติที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ถ้ามีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1.รับผิดชอบในการบันทึกใบสั่งซื้อ และใบสั่งขาย

2.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีรายการซื้อ และ ขาย

3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย เพื่อส่งสรรพากร

4.บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในโปรแกรม EXPRESS

 

คุณสมบัติ  

 • เพศ  หญิง
 • อายุ  22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
 • หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี  EXPRESS ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing Manager


Responsibilities

 • Set objectives and marketing strategies with management team to build brand and increase sales; both in short term and long term.
 • Set strategies to acquire leads as well as lead management.
 • Manage projects for timeline with objectives, action plan, budget and evaluation.
 • Manage teamwork within marketing team ie.  set roles, KPI and performance evaluation process.
 • Coordinate with sales team to create effective trade promotion campaign.
 • Data management colleting customers ’data and analysis turn into useful analysis for customized promotion and CRM.

Requirements

 • Male or Female, Age between 28 – 35 years old.
 • Bachelor’s – Master degree in Marketing or related fields.
 • Minimum 5 years’ experience in developing marketing strategies with at least 2 years of marketing background.
 • Strong management skills, analytic skills and presentation skills.
 • Proficient in using Microsoft Office, illustrator, photoshop.

Stock Officer (เจ้าหน้าที่แผนกสต๊อค)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของสินค้า เข้า-ออก ระหว่างวันโดยละเอียด
 2. จัดเตรียมเอกสาร ในการนำเข้า-ส่งออก
 3. จัดทำรายงาน สรุปสต๊อกประจำวัน
 4. ช่วยงานอื่นๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. อายุ 22- 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. – ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office ได้คล่อง
 5. หากมีประสบการณ์ ในการทำงานด้าน Stock มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in