fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


Marketing Sale Officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  เป็นคนที่รักงานขาย งานบริการ ดูแลลูกค้า ทนต่อแรงกดดันได้ดี
 •  เรียนรู้ทักษะการซื้อขายและการสื่อสารกับลูกค้านักลงทุนในตลาดทองคำ หรือตลาดอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำ
 • ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาทองคำ ทั้งจากข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศและกราฟ
 •  ศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำ
 •  ทำสรุป Sale Report รายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อติดตามดูแลพอร์ตของลูกค้า- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าบ้างตามโอกาสเหมาะสม
 • ร่วมวางแผนการตลาดกับผู้จัดการแผนกการตลาด
 •  ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (มีเบี้ยเลี้ยงให้)
 •  ประสานงานกับฝ่าย marketing เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา : จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป 
 • ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี (อยากได้คนที่มีประสบการณ์ด้วย)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ Word , Excel ,PowerPoint
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากสามารถทำงานเป็นกะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Programmer


จำนวนที่เปิดรับ 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ดูแลรักษา ระบบซื้อขายทองคำ เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูลของบริษัท ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. พัฒนาโปรแกรมใหม่หรือต่อยอดจากระบบเดิมตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. แก้ไขปัญหาหรือ Bug ที่เกิดขึ้นในระบบซื้อขายทองคำ เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล หรือระบบโปรแกรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำและอัพเดทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น System Flow, Dataflow Diagram, Data dictionary เป็นต้น

คุณสมบัติ

 1. สามารถพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา C# .NET ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น
 4. มีทัศคติที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ถ้ามีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ถ้ามีความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Admin Officer (Back Office)


หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ต้อนรับลูกค้า
– ตรวจสอบ ทวนสอบ จำนวนเงินสด / น้ำหนักทอง จากลูกค้า
– เปิดบิลซื้อขาย – จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการโอนเงิน เข้า – ออก – บันทึกข้อมูล ลูกค้า
– จัดเก็บเอกสาร
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
• มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น
• เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความละเอียดรอบคอบ
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่เกี่ยงงาน
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
• มีความรับผิดชอบสูง
• มีบุคลิกและมุนษย์สัมพันธ์ดี
• รักงานบริการ

Interbank officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • To deal with foreign for gold import and export .
 • To manage gold inventories and cash to match the needs of customers.
 • To manage the USDTHB status with the Bank effectively.
 • To manage the gold status with the foreign suppliers effectively.
 • To make money transfer transactions from foreign account.
 • To confirm domestic and foreign trading transactions.
 • To create summary of profits each month that Trader make transactions.
 • To create summary of expenditure with domestic and international banks and suppliers.

 

คุณสมบัติ

– Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or related fields.

–  Good command spoken and written English.

– Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point.

– Good attitude & teamwork.

 

Senior Content Marketing


คุณคือคนที่ใช่สำหรับเรา หากคุณ… :

มีทักษะความชำนาญในสายงานด้านการตลาดและมีความสามารถด้านการสื่อสารที่เฉียบคม

สามารถวางแผนงานด้านการทำ content marketing เพื่อสร้าง brand ให้กับเราและดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัทได้

ยินดีที่จะศึกษาธุรกิจและ brand ของเราอย่างละเอียดเพื่อสื่อสารถึงทีมงานภายในและบุคคลภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและจากภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ project ต่างๆที่ทำร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานของคุณคือ…:

 • คิด content ที่สร้าง brand ได้
 • สร้าง content ที่คนสนใจและนำไปสู่ยอดขายได้จริง
 • คิดโปรโมชั่นและโปรแกรม CRM จากฐานข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มลูกค้าใหม่
 • ประเมิณผลทุก content และโปรโมชั่นที่ได้ทำไปเพื่อศึกษา case ที่สำเร็จ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับ Project Manager เพื่อวางแผนพัฒนางานด้าน content marketing และงานสร้าง brand ให้เป็นที่รู้จัก เริ่มตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ marketing project, งบประมาณการดำเนินงาน ไปจนถึง action plan

Check Lists ของคุณ… :

 • จบปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี ในด้าน content and brand marketing
 • รู้วิธีการทำงานของโปรแกรม PhotoShop และ Illustrators
 • มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวกับงาน content เช่น  SEO, Google Analytics, CRM
 • เข้าใจถึงหลักการวางแผนการตลาดในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายในที่สุด
 • เก่งด้านการสื่อสาร มีเทคนิคดีทั้งทางด้านการเขียน content และการใช้ภาษาที่น่าสนใจ

Business Analyst


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สื่อสารเก็บความต้องการ และวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของบริษัท พร้อมนำเสนอผลงาน
2. ทำเอกสาร Feasibility study และ เอกสาร SRS
3. ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. จัดทำ Business Plan หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
6. ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานในลักษณะมืออาชีพ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงานในการดำเนินโครงการด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สำมารถเรียนรู้งานได้ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้ความกดดันได้

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย  โดยการสอนงาน การวางแผน และพัฒนางานขาย ฯลฯ
 • จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดและเป้าหมายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อศึกษา ปัญหา,คุณภาพต่างๆ รวมถึงการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า อย่างเหมาะสม
 • รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า ทำการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ยอดขาย
 • ศึกษาคู่แข่งขันทางการตลาด  จุดอ่อน, จุดแข็ง, สินค้า ของคู่แข่ง
 • ศึกษาคุณสมบัติ และจุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าของบริษัท
 • วางแผน วิเคราะห์ กลุ่มลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
 • ศึกษาตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
 • จัดทำแผนงานของการเข้าพบลูกค้าอย่างเหมาะสม และบริหารจัดการทีม เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อลูกค้า ตามแผนงานที่วางไว้ และติดตามความคืบหน้า,ผลงาน
 • ติดตาม การดูแลลูกค้าของทีมขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด
 • วิเคราะห์และจัดทำโครงการใหม่ๆ นำเสนอ CEO
 • สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของทีมขาย

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย  เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขา การขาย หรือ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ในระดับดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การสร้างแรงจูงใจ  การสร้างความสัมพันธ์อันดี ไปสู่ลูกค้าและทีมขาย
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Senior Marketing


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนงานด้านการตลาด กับผู้บริหารและทีมงาน
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่วางไว้  และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน,ปัญหาต่างๆ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด  สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน นำเสนอผู้บริหาร
 • หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำการสื่อการตลาดต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ( บริหารทีมการตลาด )

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ   25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด   3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถ ด้าน Graphic Design หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์, packaging จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in