fbpx

ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับการซื้อขายทองคำแท่ง


1. คำจำกัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง

2. วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง

 1. คำว่า “ทองคำ” หรือ “ทองคำแท่ง” หมายถึง ทองคำแท่งตามมาตรฐานในการซื้อขายทองคำ ดังนี้
  • ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50% หมายถึง ทองคำแท่งที่มีมาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.50% ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสมาคมค้าทองคำ
  • ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% หมายถึง ทองคำแท่งที่มีมาตรฐานความบริสุทธิ์ 99.99% ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก London Bullion Market Association (LBMA)
 2. บริษัทฯ อาจอ้างอิงราคาซื้อขายจาก “ราคาทองคำตลาดโลก” ซึ่งหมายถึง ราคาทองคำที่ตกลงซื้อขายโดยกำหนดจากราคาทองคำในตลาดโลกที่บริษัทฯ เลือกใช้ ณ ขณะเวลานั้น ๆ
 3. ลูกค้าจะต้องทำสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายทองคำแท่งผ่านบริษัทฯ และลูกค้าต้องได้รับการยินยอมตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งดังกล่าว ในจำนวนเงินซื้อขายที่ไม่เกินไปกว่าจำนวนมูลค่าของทองคำแท่งที่ บริษัทฯ ได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขในข้อกำหนดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ทั้งนี้ให้รวมไปถึงระเบียบการและข้อกำหนดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าทุกประการ)
 4. ภายใต้การทำสัญญาซื้อขายทองคำแท่งดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่พอใจ และรับทราบว่าในการลงทุนมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และทราบถึงภาระผูกพันต่าง ๆ อันเกิดจากการลงทุนของลูกค้า
 5. ลูกค้ายินยอมให้ทางบริษัทฯ พิจารณาด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการอนุมัติ เปิดสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาการเพิ่ม/ลด ระงับการซื้อขาย หรือบังคับขายทองคำแท่งแก่ลูกค้า (Force Sell” ซึ่งหมายถึง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อ หรือขายทองคำแท่งในนามลูกค้า เพื่อทำให้เกิดความสมดุล (BALANCE) ทางบัญชีของลูกค้า) โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และรวมไปถึงสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้าและลูกค้าจำเป็นต้องยอมรับการตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาแล้ว โดยมิอาจฟ้องร้องสิทธิความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น

3. หลักประกัน

 1. ก่อนทำการซื้อขายลูกค้าจำเป็นต้องมีหลักประกันวางไว้ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายทองคำแท่งกับทางบริษัทฯ ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาตามที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดกับลูกค้าแต่ละราย
 2. ลูกค้าตกลงว่า หากลูกค้าไม่ดำเนินการสั่งซื้อขายทองคำแท่งให้เสร็จสิ้นตามที่ลูกค้าได้มีคำสั่งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง/ข้อบังคับและ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือประกาศของบริษัทฯ และ/หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ กับทางบริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิรับหลักประกันทั้งหมดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ เพื่อหักกลบลบหนี้ และ/หรือเพื่อชำระค่าซื้อขายทองคำที่ลูกค้ามีไว้กับบริษัทฯ ได้ทันที และหากหลักประกันที่นำมาหักไม่เพียงพอต่อความเสียหาย และ/หรือค่าซื้อขายทองคำแล้ว ลูกค้ายังคงมีความผูกพันที่ต้องชำระหนี้ หรือเงินคงค้างต่าง ๆ ให้บริษัทฯ จนครบถ้วน
 3. ลูกค้าจะต้องดำรงมูลค่าหลักประกันให้มีมูลค่าทองคำที่คงค้างในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. ลูกค้าอาจขอถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ มีมูลค่า หรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น และในการถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้รับคำยินยอมจากบริษัทแล้วเท่านั้น
 5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่กำหนด หรือหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำสั่งซื้อขายทองคำของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ระงับการซื้อขาย บังคับขาย (Force sell) หรือดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นควร โดยลูกค้ายอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาค่าทองที่ได้สั่งซื้อ หรือไม่ส่งมอบทองที่ได้สั่งขายให้กับบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับตามสัญญา/ข้อบังคับได้ตลอดเวลา และหากปรากฏว่าในขณะเวลาหนึ่งเวลาใดราคาทองคำในตลาดโลกเกิดความผันผวนในทิศทางที่เป็นบวก หรือลบ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าราคาทองคำตามที่บริษัทฯ ประกาศไว้ ทำให้เงินประกันหรือหลักประกันใด ๆ ที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อประกันการซื้อขายของลูกค้าลดน้อยลง หรือไม่พอตามรายการซื้อขายทองคำแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อลูกค้าและบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เรียกหลักประกันการซื้อขายทองคำแท่งเพิ่มในจำนวนที่เพียงพอ หรือในอัตราส่วนที่บริษัทฯ พิจารณากำหนด โดยอาจถือตามมูลค่าราคาทองคำที่ลูกค้าได้ซื้อ หรือขาย และไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ จะกำหนดกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนดก่อนการซื้อขายครั้งต่อ ๆ ไป
   ทั้งนี้การพิจารณาเรียกหลักประกันตามจำนวนใด ๆ เพิ่มเติม ให้อยู่บนการตัดสินใจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
  2. ลูกค้ายอมรับว่าการที่ลูกค้าไม่ชำระราคาทองคำที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือไม่ส่งมอบทองคำที่ลูกค้าสั่งขายให้กับบริษัทฯ รวมทั้งการไม่วางเงิน หรือนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามข้อ 3.6.1 อาจทำให้บริษัทฯ และลูกค้าได้รับความเสียหาย เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าและบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหรือขายทองคำแท่ง เพื่อทำให้เกิดความสมดุล (BALANCE) ทางบัญชีของลูกค้า ระงับการซื้อขาย และ/หรือปิดบัญชีการซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้าให้เป็น (0) โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อ หรือขายทองคำแท่งได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือมีคำสั่งซื้อ หรือขายจากลูกค้าและ/หรือต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ราคาทองคำที่บริษัทฯ แจ้งกำหนดราคา ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ใช้สิทธิในการซื้อขายทองคำแท่งที่บริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควร โดยลูกค้ายอมรับในการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ และไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง หรือคัดค้าน หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับบริษัทฯ เว้นแต่ลูกค้าได้วางหลักประกันเพิ่มเติมภายในกำหนดตามข้อ 3.6.1 และลูกค้ายอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดของต้นเงินที่ลูกค้าไม่ชำระราคาทองคำแท่งที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ หรือต้นเงินที่ลูกค้าไม่ส่งมอบทองคำแท่งที่ขายให้กับบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศแต่ละครั้ง นับแต่วันครบกำหนดชำระราคาทองคำและ/หรือส่งมอบทองคำแท่ง ตามที่บริษัทจะกำหนดกับลูกค้าแต่ละราย ลูกค้ายอมรับว่า หากการปิดบัญชีการซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้าดังกล่าวเกิดผลต่างที่เป็นลบ หรือขาดทุน หรือมีค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นนำไปหักจากเงินประกัน หรือหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทฯ ได้ทันที หากยังมีผลต่างที่เป็นลบ หรือขาดทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ อยู่อีก ลูกค้ายินยอมชำระผลต่างที่เป็นลบ หรือขาดทุน ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการซื้อขาย ค่าพรีเมี่ยม ค่าเสียหายใด ๆ ที่ยังค้างชำระนั้นให้กับบริษัทฯ จนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หากลูกค้าไม่ชำระผลต่างที่เป็นลบ หรือขาดทุน ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ภายในกำหนด ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินที่ค้างชำระให้กับบริษัทฯ นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระให้กับบริษัทฯ เสร็จสิ้น
   ในการนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักกลบลบหนี้ เงินที่คงค้างต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัทฯ จากหลักประกัน/เงินสดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ
 7. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าทองคำแท่งที่สั่งซื้อหรือไม่ส่งมอบทองคำแท่งที่สั่งขายให้กับบริษัทฯ หรือไม่ชำระหนี้ใด ๆ ที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับตามสัญญา/ข้อบังคับ ไม่ว่าหนี้นั้นจะครบกำหนดชำระแล้ว หรือไม่ก็ตาม การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินประกัน หรือทองคำ หรือหลักประกันอื่นใดที่ลูกค้านำมาวางไว้เป็นหลักประกันการซื้อขายคืนไปจากบริษัทฯ หากการถอนคืนหลักประกันนั้นมีผลทำให้เงินหลักประกัน หรือมูลค่าหลักประกันการซื้อขายทองคำแท่งลดน้อยลง หรือมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งกรณีที่ราคาทองคำแท่งในตลาดโลกผันผวนจนส่งผลกระทบในทิศทางที่เป็นลบต่อเงินหลักประกัน หรือมูลค่าทองคำที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายทองคำแท่งลดน้อยลงทำให้มูลค่าของหลักประกันนั้นต่ำกว่ามูลค่าเงินประกันที่บริษัทฯ กำหนด หรือลูกค้าที่ซื้อและ/หรือขายจนเกินกว่าวงเงินที่กำหนดกับลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือขายทองคำแท่งของลูกค้า โดยลูกค้ายอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าลูกค้าจะนำเงินหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและดำเนินการ ซึ่งหากครบกำหนดตามที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วและลูกค้าเพิกเฉยไม่ดำเนินการนำเงินประกัน หรือหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมภายในกำหนด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ปิดบัญชีการซื้อขายทองคำแท่งที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ ได้ทันที
  การผ่อนผันการชำระราคาทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้อจากบริษัทฯ หรือการผ่อนผันการส่งมอบทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งขายให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อ หรือสั่งขายในครั้งใด หรือคราวใดหรือจำนวนใด โดยลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระจากการผิดนัดชำระราคาทองคำแท่งให้กับบริษัทฯ หรือการที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการใช้สิทธิบังคับลูกค้าให้ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อบังคับ หรือการบอกเลิกสัญญาไม่ถือว่าเป็นการผ่อนระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกค้า แต่ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะในคราวนั้นคราวเดียวเท่านั้น และไม่เป็นการตัดสิทธิบังคับตามสัญญา/ข้อบังคับ หรือบอกเลิกสัญญากับลูกค้า หากลูกค้ายังคงผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอยู่ วิธีการชำระราคาทองคำแท่ง หรือการส่งมอบทองคำแท่งระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกจากความสมบูรณ์ตามสัญญา/ข้อบังคับซื้อขายทองคำแท่งที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว โดยวิธีการส่งมอบทองคำแท่งการโอนกรรมสิทธิ์ทองคำแท่ง และการชำระราคาทองคำแท่ง ถือเป็นข้อตกลงที่บริษัทฯ และลูกค้าสามารถตกลงกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

4. การซื้อขายทองคำแท่ง

ในการซื้อขายทองคำแท่งกับทางบริษัทฯ ลูกค้าได้รับทราบถึงรายละเอียดและเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำแท่งในสัญญาเป็นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อและ/หรือขายทองคำแท่ง ราคา ปริมาณ น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์และคุณภาพของทองคำแท่ง รูปแบบคำสั่งซื้อขายทองคำแท่งที่ทางบริษัทฯ มีการบริการให้กับทางลูกค้า ประกอบไปด้วย 3 ช่องทางหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าสามารถตกลงซื้อขายทองคำแท่งผ่านมายังพื้นที่บริษัทฯ ได้โดยตรง ภายในช่วงเวลาทำการซื้อขายทองคำ ณ ขณะนั้น โดยถือว่าใบบันทึกรายการที่จัดทำขึ้นตามคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าเป็นหลักฐานสมบูรณ์เพียงพอ สำหรับการเรียกร้องให้ลูกค้ารับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในรายการที่ลูกค้าได้สั่งซื้อและ/หรือขายทองคำแท่งผ่านบริษัทฯ
 2. ลูกค้าสามารถตกลงซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบทางโทรศัพท์ของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาทำการซื้อขายทองคำแท่งปกติของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทำการซื้อขายทองคำแท่งเกิดขึ้นได้ ตามความเห็นสมควรของบริษัทฯ) ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีระบบบันทึกเทปการสนทนารองรับไว้เป็นหลักฐานสำหรับการซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้าและทางลูกค้าก็ได้ยินยอมเต็มใจเป็นอย่างดีสำหรับการบันทึกเทปการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าว
 3. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ (Internet) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภายในช่วงระยะเวลาทำการซื้อขายทองคำแท่งปกติของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทำการซื้อขายทองคำแท่งเกิดขึ้นได้ ตามความเห็นสมควรของบริษัทฯ) ซึ่งลูกค้าที่ประสงค์จะทำการซื้อขายทองคำแท่งด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อเปิดการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ (Internet) เพิ่มขึ้นอีกฉบับหนึ่ง
 4. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อทองคำแท่งและบริษัทฯ รับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าทองคำแท่งตามราคาทองคำแท่งที่ได้สั่งซื้อไว้กับบริษัทฯ ครบถ้วน ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดกับลูกค้าแต่ละราย นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งซื้อทองคำแท่งกับทางบริษัทฯ โดยชำระเป็นเงินสดเต็มตามจำนวนราคาทองคำแท่งที่สั่งซื้อ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือโอนเงินเต็มตามจำนวนราคาทองคำแท่งที่สั่งซื้อเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือหักจากหลักประกัน (ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น) หรือหักเงินจากเงินสด/ทองคำแท่งที่ฝากไว้กับบริษัทฯ (เทียบกับราคารับเข้าขณะเวลานั้น) โดยลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับบริษัทฯตรวจสอบ หรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เต็มตามจำนวนราคาทองคำแท่งที่สั่งซื้อ หรือหากลูกค้าฝากทองคำแท่ง/เงินสด ไว้กับบริษัทฯ ลูกค้าสามารถนำทองคำแท่ง/เงินสดดังกล่าวที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ นำมาชำระราคาทองคำแท่งที่ลูกค้าจะสั่งซื้อกับบริษัทฯ ต่อ ๆ ไปก็ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระราคาทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้อครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะส่งมอบทองคำแท่งทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่มารับทองคำแท่งที่บริษัทฯ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ ให้ถือว่าลูกค้าประสงค์จะฝากทองคำแท่งนั้นไว้กับบริษัทต่อไป และการที่ลูกค้าไม่มารับทองคำแท่งนั้นไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้รับทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นแล้ว และยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาทองคำแท่งของลูกค้าโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้การเก็บรักษาทองคำแท่งของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าให้ถือว่าเป็นการเก็บรักษา เพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่มีดอกเบี้ย/ค่าตอบแทน และไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพย์แต่อย่างใด หลังจากที่ลูกค้าไม่มารับทองคำแท่งตามกำหนดในวรรคก่อน และบริษัทฯ ได้เก็บรักษาทองคำแท่งไว้ หากลูกค้าจะขอรับทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอรับทองคำแท่งกับบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการและลูกค้าจะต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ
 5. เมื่อลูกค้าขายทองคำแท่งให้กับบริษัทฯ ทองคำแท่งที่ลูกค้านำมาขายให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นทองคำแท่งตามมาตรฐานของทองคำแท่งตามสัญญา/ข้อบังคับ หรือทองคำแท่งจากหลักประกันที่มีอยู่กับบริษัทฯ (ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น) และลูกค้ามีหน้าที่ส่งมอบทองคำแท่งตามจำนวนและ/หรือขนาดของทองคำแท่งที่ได้ตกลงขายให้กับบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามที่บริษัทจะกำหนดกับลูกค้าแต่ละราย เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบทองคำแท่งที่ลูกค้านำมาขายและส่งมอบให้กับบริษัทฯ แล้วเห็นว่าเป็นทองคำแท่งตามมาตรฐานในสัญญา/ข้อบังคับและครบถ้วนตามจำนวนและ/หรือขนาดที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะชำระค่าทองคำแท่งให้กับลูกค้าเต็มตามจำนวนแก่ลูกค้าตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ เงินสดที่ได้มาจากการขายทองคำแท่ง ลูกค้าสามารถฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวไว้กับบริษัทฯ ได้ โดยยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาเงินสดของลูกค้าโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้การเก็บเงินสดของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าให้ถือว่าเป็นการเก็บรักษา เพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่มีดอกเบี้ย/ค่าตอบแทน และไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพย์แต่อย่างใด หลังจากที่ลูกค้าไม่มารับเงินสดตามกำหนดในวรรคก่อนและบริษัทฯ ได้เก็บรักษาเงินสดไว้ หากลูกค้าจะขอรับเงินสดที่ลูกค้าสั่งขาย ลูกค้าจะต้องแจ้งขอรับเงินสดกับบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการและลูกค้าจะต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ
 6. ในกรณีมีเหตุจำเป็นและเป็นการสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการส่งมอบทองคำแท่ง หรือการชำระราคาทองคำแท่งตามสัญญา/ข้อบังคับให้กับลูกค้าได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ เมื่อปรากฏว่าทองคำแท่งที่ลูกค้านำมาขายให้กับบริษัทฯ นั้น ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทองคำแท่งตามสัญญา/ข้อบังคับ หรือไม่ครบตามจำนวน หรือน้ำหนักทองคำ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการซื้อทองคำแท่งและไม่ชำระราคาทองคำแท่งนั้นได้ หรือชำระเงินค่าทอง

  หมายเหตุ

   1. เมื่อลูกค้าได้ทำการตกลงยินยอมซื้อขายทองคำแท่งด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ให้ถือว่าสภาพความรับผิดชอบได้ตกมายังลูกค้าแล้วในฐานะผู้ส่งคำสั่งซื้อและ/หรือขายทองคำแท่ง ในการตรวจสอบผลของคำสั่งที่ลูกค้าได้กระทำลงไปในวันที่ได้มีการส่งคำสั่ง หากมิได้มีการโต้แย้งจากลูกค้าทันทีในวันส่งคำสั่งซื้อและ/หรือขายทองคำแท่ง ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับสภาพคำสั่งซื้อและ/หรือขายนั้น ๆ เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
   2. ในการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อทองคำแท่งภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดกับลูกค้าแต่ละรายและในการขายทองคำแท่งลูกค้าจะต้องส่งมอบทองคำแท่งภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการชำระค่าซื้อและ/หรือส่งมอบทองคำแท่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้ายินยอมจ่ายเบี้ยปรับเป็นรายวันให้กับบริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดทันทีที่ได้รับการทวงถามจากบริษัทฯ จนกว่าลูกค้าจะดำเนินการชำระค่าซื้อและ/หรือส่งมอบทองคำให้กับบริษัทฯ เสร็จสิ้น
   3. ในการซื้อขายทองคำ ลูกค้าอาจทำการฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ เพื่อทำการฝากขายต่อๆไปโดยแจ้งความประสงค์กับบริษัทฯ ทองคำที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยไม่ระบุรายละเอียดการรับทอง จะถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ฝากทองคำดังกล่าวไว้กับบริษัทฯ โดยปริยายจนกว่าลูกค้าจะได้แจ้งรายละเอียดการรับทองต่อไป ในการนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับทองคำดังกล่าวที่ฝากไว้กับบริษัทฯ

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขายทองคำแท่งดังกล่าว ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำทองคำแท่งนั้นนำออกขายแทนลูกค้าและนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้การซื้อขายที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวคำแท่งที่ลูกค้าขายให้นั้นตามคุณภาพ ประเภท จำนวนและน้ำหนักทองคำแท่งซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา เมื่อลูกค้ายอมรับว่าทองคำแท่งที่ลูกค้านำมาขายให้กับบริษัทฯ นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทองคำแท่งตามสัญญา/ข้อบังคับ หรือไม่ครบตามจำนวนหรือน้ำหนักทองคำและยอมรับในราคาทองคำแท่งที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าสามารถรับเงินสดจากบริษัทฯ ได้ในเวลาทำการของบริษัทฯ หรือยอมให้บริษัทฯ โอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ก็ได้ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯหักเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการชำระเงินให้กับลูกค้าจากเงินค่าทองคำแท่งที่ลูกค้าขายให้กับบริษัทฯ และถือว่าลูกค้าได้รับเงินค่าทองคำแท่งที่นำมาขายให้กับบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว

5. การใช้บริการการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ATS

 1. ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าบริการการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่ บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการหักเงินและตกลงทำหนังสือขอหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ ตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทฯกำหนด
 3. ในเวลาที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและบริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนนั้นแล้ว หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ถือว่าได้มีการชำระหนี้จากการซื้อขายทองคำแท่งสมบูรณ์แล้ว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานการชำระเงินแก่ลูกค้าอีกแต่อย่างใด
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าเกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเพื่อชำระหนี้ ลูกค้าตกลงคืนเงินส่วนที่เกินแก่บริษัทฯ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ข้างต้นทันที
 5. เนื่องจากการให้บริการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า โดยผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร หากมีความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากลูกค้า ระบุรายละเอียดผิดพลาด หรือเนื่องมาจากการผิดพลาดของธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดในความเสียหายนั้น
 6. บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการให้บริการโอนเงินระบบอัตโนมัติโดยบอกกล่าวให้ธนาคาร และลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
 7. ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ลูกค้าต้องบอกกล่าวแก่ธนาคารและบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะถือว่ามีการยกเลิกการใช้บริการสมบูรณ์

6. สภาพการสิ้นสุดของสัญญาคำสั่งซื้อขายทองคำแท่ง

 1. ในกรณีลูกค้าที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ ลูกค้าได้ปกปิด บิดเบือน อำพราง หรือซ่อนเร้นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้มีไว้ให้กับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายทองคำแท่งได้ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดกับทางบริษัทฯ และหากมีความเสียหาย หรือพันธะผูกพันในการชำระหนี้กับบริษัทฯ ค้างอยู่ ลูกค้ายังต้องมีภาระชำระหนี้สินคงค้างกับทางบริษัทฯ และบริษัทฯมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวได้
 2. ในกรณีที่ลูกค้าผิดสัญญา/ข้อบังคับ หรือผิดเงื่อนไขตามบริษัทฯ กำหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาได้ทันที โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดำเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด หากการปิดบัญชีปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบ หรือขาดทุนและ/หรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินในจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทั้งสิ้นทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ
 3. ในกรณีที่ลูกค้ามีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาค่าซื้อทองคำ หรือส่งมอบทองคำให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ซ่อนเร้น จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือทำข้อตกลงชำระหนี้ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้อื่น เป็นต้น รวมตลอดถึงลูกค้าถูกฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและ/หรืออาญา หรือถูกบังคับให้ชำระหนี้ หรือถูกยึดทรัพย์ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย กรณีเช่นนี้เป็นเหตุให้บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีและลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่คงค้างชำระอยู่และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ
 4. ในกรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือข้อกำหนดและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ของตน ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้และ/หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา/ข้อบังคับและ/หรือลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่คงค้างชำระอยู่และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 5. สัญญา/ข้อบังคับมีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ลูกค้ายังต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงค้างอยู่ จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา/ข้อบังคับได้และลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอย่างน้อย 7 วัน
 6. ลูกค้าเสียชีวิต หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 

หมายเหตุ

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัด หรือผิดสัญญานั้น ภายในกำหนดระยะเวลา หรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใด ๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้ผิดนัด

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาและเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที ทั้งนี้การผ่อนผันใด ๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกกรณี ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญา/ข้อบังคับหาก

 1. ลูกค้าปกปิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญา/ข้อบังคับไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
 2. ลูกค้าละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา/ข้อบังคับ
 3. ฝ่าฝืนกฎหมาย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมใด ๆ จากลูกค้า ดังนี้กรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรและ/หรือเพื่อป้องกันและ/หรือยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติและ/หรือมีพฤติกรรมการซื้อขายทองคำที่ไม่เหมาะสมและ/หรืออาจเป็นการ

3.1) ลด หรือจำกัดวงเงินซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้า

3.2) พิจารณายกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายทั้งหมด ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งแล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการ

3.3) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของลูกค้า

3.4) บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที

การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

นอกเหนือจากที่ระบุในหมายเหตุข้อ 3ข้างต้น กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อทองคำแท่งกับบริษัทฯ และมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ เก็บรักษาทองคำแท่งไว้ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อบริษัทฯ โดยลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้รับทองคำแท่งครบตามจำนวนที่สั่งซื้อแล้วและการที่นำทองคำแท่งดังกล่าวมาให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้นั้น เป็นเพียงบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ วิธีการ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทองคำที่ฝากและลูกค้ายอมรับในความเสี่ยงภัยและภัยพิบัติใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคล หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงลูกค้าอนุญาตให้บริษัทฯทำการนำทองคำแท่ง/เงินสดที่ลูกค้าฝากไว้ไปขายและนำเงินมาหักกลบลบหนี้ตามสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง/ข้อบังคับ โดยลูกค้าจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ไม่ได้

ลูกค้ามีสิทธิขอคืนทองคำแท่งที่มาเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ ได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษัทฯ ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการและลูกค้าต้องไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ

ลูกค้ามีสิทธิถอนเงินสด หรือทองคำแท่ง หรือเงินมัดจำของลูกค้าที่ไม่ใช่หลักประกัน จากบริษัทฯ ได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษัทฯ ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการและลูกค้าต้องไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. สำหรับการติดต่อ หรือการกล่าวแจ้งของบริษัทฯ ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการกล่าวด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ไลน์ ทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน รวมไปถึงคนนำส่งให้และทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) แล้ว ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งสารให้แก่ลูกค้าโดยชอบตามที่อยู่ตามสัญญาซื้อขายทองคำแท่งแล้ว ทั้งนี้ โดยทางบริษัทฯ จะไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับ หรือไม่ ดังนั้น หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากความเสียหายใด ๆ ที่จดแจ้งไว้ให้ถือว่าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเองทั้งหมดโดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใด ๆ ด้วยทั้งสิ้น
 2. สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์เป็นต้น หากลูกค้าต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้แจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใด ๆ ทางบริษัทฯ จะยึดตามเอกสารที่ลูกค้าได้ทำสัญญาเดิมไว้เบื้องต้นเป็นหลักและความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวลูกค้าเองทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนจะต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. สำหรับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า ให้กระทำการใด ๆ จากลูกค้า ย่อมมีผลผูกพันกับทางบริษัทฯ เสมือนลูกค้าเป็นผู้กระทำการดังกล่าวเอง ที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหาย
 4. ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกค้ากับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ ตามแต่บริษัทฯ เห็นสมควร จะไม่ถือเป็นความผิดและต้องรับผิดชอบใด ๆ จากบริษัทฯ
 5. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า หากมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่าเหตุการณ์จากภัยพิบัติ อัคคีภัย การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง การมีสงคราม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น ระบบการรับส่งข้อมูลมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานจากบริษัทฯ ฯลฯ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทฯ ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 6. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ตนมีอยู่ทั้งก่อนหลังสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามให้กับบุคคลภายนอก โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 7. เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำและบรรดาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายทองคำแท่งที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา/ข้อบังคับ
 8. หากลูกค้าผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาในการกระทำหนี้ตามสัญญา/ข้อบังคับและ/หรือผิดข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญา/ข้อบังคับและ/หรือลูกค้าผิดนัดการชำระหนี้ค่าซื้อขายทองคำ หรือค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือภาระหนี้อื่นใดตามข้อตกลงในสัญญาอื่นที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงิน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทฯ ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดและยอมรับผิดในเงินที่ต้องชำระดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยและ/หรือเบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับจากวันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับคดีและค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญา/ข้อบังคับและต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน
 9. ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อบังคับ และเงื่อนไขในการซื้อขายทองคำของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นโดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งที่มีอยู่ในวันประกาศข้อบังคับนี้และหากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 10. กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าทองคำแท่งของลูกค้าไม่ว่าจะกรณีซื้อและ/หรือส่งมอบทองคำที่ลูกค้าขายทองคำแท่งมา หากบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งสถานะให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าไม่ดำเนินการ หรือกล่าวบอกแจ้งวิธีการดำเนินสถานะใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะใช้สิทธิทำการบังคับสถานะให้ลูกค้าเอง ซึ่งหากลูกค้าได้รับผลเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง
 11. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่าจะไม่กล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ อันสืบเนื่องมาจากการให้คำแนะนำ การกระทำ หรืองดเว้นการกระทำของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 12. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดสำหรับการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างบริษัทฯและลูกค้า ไม่ว่าจะสืบเนื่องจากสาเหตุใด ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ลูกค้าถือเป็นสภาพยอมรับโดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง โต้แย้งและเอาผิดค่าความเสียหายใด ๆ จากตัวบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญา/ข้อบังคับ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
 14. ลูกค้ารับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของบริษัทฯ รวมถึงราคาทองคำ คำแนะนำ ปริมาณการซื้อขายที่ได้รับจากบริษัทฯ วงเงินการซื้อขาย จำนวนหลักประกัน และข้อมูลการซื้อขายทองคำกับบริษัทฯไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ริบเงินประกัน ระงับการซื้อขาย และ/หรือยกเลิกสัญญาและนำข้อ 7 มาปรับใช้

ข้อบังคับการซื้อขายทองคำแท่งสำหรับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ

 1. เมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ หรือส่งคำสั่งขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username)และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านทางอีเมล์ของลูกค้า สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username)และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้ล่วงรู้เป็นอันขาด รวมทั้งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เป็นอันขาด ซึ่งหากภายหลังพบว่า มีการปรากฏชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username)และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันกับบัญชีลูกค้าทุกประการ ไม่ว่ารายการดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่นใดกระทำแทนก็ตาม
 2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อ/ขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง, การส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่สามารถส่งคำสั่งการซื้อ/ขายได้ ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทฯ อันส่งผลทำให้เกิดความขัดข้องไม่สามารถทำงานโดยปกติได้ ความผิดพลาดที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ ฯลฯ บริษัทฯ ไม่มีความผูกพันใด ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบในผลกำไรและ/หรือขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
 3. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยัน/ปฏิเสธคำสั่งซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรและบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ตามคำสั่งซื้อ หรือขายของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายทองคำแท่งของลูกค้า รวมตลอดถึงบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดำเนินการดังกล่าว หรือไม่ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 4. ลูกค้าได้มีการศึกษาและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในทุกประการ
 5. นอกเหนือจากข้างต้น ให้นำข้อบังคับของการซื้อขายทองคำแท่งมาใช้กับการซื้อขายทองคำแท่งสำหรับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์