fbpx
Card image cap

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ” โชคมาเป็นกองกับทองอินเตอร์โกลด์ “

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • iPad Gen 7’th 2019 จำนวน 1 รางวัล
 1. คุณธนัทธ์ลภัส คงสินสุทธินนท์ โทร.087 285 3768

 

 • ทองคำแท่ง 1 กรัม จำนวน 5 รางวัล
 1. คุณอับดุลเลาะ อูเซิง             โทร. 093 582 0936
 2. บริษัท เวท เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด โทร. 02 925 254
 3. คุณธวัชชัย พนาลัย โทร. 099 516 4936
 4. คุณชนาภา สมาอรรถ โทร. 085 835 1599
 5. คุณธนิณัช นาทิพย์ โทร. 083 959 0441

 

 • บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 300 บาท จำนวน 30 รางวัล
 1. คุณชนะ สุดประเสริฐ โทร. 087 998 1233
 2. คุณสุจิตรา ชนชี โทร. 080 512 8116
 3. คุณฐิติกานต์ ไมตรีจิตต์ โทร. 097 236 0487
 4. คุณศรัณย์รัฐ ยิ่งเจริญวรากร โทร. 069 159 8956
 5. คุณสาริศา รจนากร โทร. 062 294 2276
 6. คุณวิชัย วงมะพุทธา โทร. 081 549 9711
 7. คุณวรรณภร เอบเบลล์ โทร. 086 676 3257
 8. คุณวุฒิชัย กาฬสินธุ์ โทร. 061 806 6557
 9. คุณยุพดี กาญจนสัจจะ โทร. 087 317 6046
 10. คุณวิจิตรา เกษโกมล โทร.085 603 1911
 11. คุณอุบลวรรณ ฉันทามูลชัย โทร. 086 674 9353
 12. คุณเพ็ญวรา ธรรมสินธ์ โทร. 093 991 9644
 13. คุณดวงกมล นิราศประชากุล โทร. 092 549 4229
 14. คุณนินภัทร อภิเศรษกุล โทร. 062 593 5153
 15. คุณพงษ์เทพ บุญรอด โทร. 092 383 4936
 16. คุณดวงกมล โทร. 061 810 0079
 17. คุณพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง โทร. 095 715 2839
 18. คุณอรดี ธรรมเมธา โทร. 081 590 0420
 19. คุณภัสสร หน่อคำสุก โทร. 091 489 8844
 20. คุณสุรัติ อินทรไพโรจน์ โทร. 087 157 7851
 21. คุณสุพรรณี หมั้นคง โทร. 099 438 4666
 22. คุณอรชุมา เสนาปิน โทร. 081 137 3765
 23. คุณธนาภรณ์ จันทร์เอม โทร. 061 631 1091 (โทร. 061 631 2091)
 24. คุณชัยวัฒน์ แย้มพรายทศ โทร. 083 084 4106
 25. คุณวรรนิสา เอี่ยมพัง โทร. 091 838 5299
 26. คุณวินัย รุกขสวรรค์ โทร. 089 461 0996
 27. คุณลลิตา สุริยภัณฑ์ โทร. 094 929 2115
 28. คุณมยุรดา ตั้งทิกุล โทร. 081 911 0169
 29. คุณเจริญสุข โพธิ์มล โทร. 089 639 6203
 30. คุณสิริภัสสร ธนัทพิพัฒน์กุล โทร. 061 793 6514

 

 • บัตรส่วนลดซื้อทองอินเตอร์โกลด์ที่ร้านทองอยากมีตัง , หวังโต๊ะกังเยาวราช , เยาวราชทองดี มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล
 1. คุณสุรีวรรณ สว่างเมฆ โทร. 065 032 3844
 2. คุณกิตติยา ทองอินทร์ โทร. 086 907 7694
 3. คุณวรวุฒิ ชื่นใจ โทร. 095 425 1794
 4. คุณสิริกร เทศพก โทร. 098 259 9867
 5. คุณจิตรวิไล ไวจินทึก โทร. 061 116 8069
 6. คุณธีรวดี นรสิงห์ โทร. 089 242 7969
 7. คุณวนิดา วุฒิกิตติวงษ์ โทร. 064 291 9959
 8. คุณธีรนันท์ สุริยะจรัสแสง โทร. 081 924 7424
 9. คุณชัชรี เหล็งขยัน โทร. 081 816 2349
 10. คุณเกษมทัศน์ รัตนศรีวงษ์ โทร. 086 326 3230
 11. คุณอาชา ท่าหลวง โทร. 085 760 0087
 12. คุณจิรพจน์ สุนาถวนิชย์กุล โทร. 062 858 1641
 13. คุณศิริรัตน์ อ่วมประเสริฐ โทร. 089 451 7453
 14. คุณเปน วงษา โทร. 084 439 3247
 15. คุณพัธมจุดล เกตมณี โทร. 087 898 1025
 16. คุณณิชาพัฒน์ เกตุวัตถา โทร. 092 661 7966
 17. คุณฉัตรชัย พรมมี โทร. 085 754 7497
 18. คุณกุลนัฏฐา ทิมเครือจ่น โทร. 061 684 4748
 19. คุณเพ็ญ สดศรี โทร. 086 214 9869
 20. คุณลวินีย์ ฮวบน้อย โทร. 089 960 1176
 21. คุณธนดล ตันเทียว โทร. 094 814 0990
 22. คุณพิมพร ต๊ะทองคำ โทร. 088 970 7145
 23. คุณไพศาล ตงถาง โทร. 095 953 7736
 24. คุณอรุณรัตน์ รัตนพันธ์ โทร. 064 514 4669
 25. คุณไพรัช ผลมา โทร. 081 457 1199
 26. คุณวิไล ทองดียิ่ง โทร. 088 758 3306
 27. คุณพรหมพร พึ่งโตคา โทร.065 590 1161
 28. คุณสุรีย์พร หาวิริยะ โทร.084 123 3844
 29. คุณวรดา ฤทธิ์ศรี โทร.092 516 0587
 30. คุณจารุวรรณ ชูช่วย โทร. 099 159 8828
 31. คุณกรสรา ศรีศรากร โทร. 087 773 6474
 32. คุณธรรมทร ทองเสม โทร. 091 849 9915
 33. คุณจริยาภรณ์ ใบกอเดย์ โทร. 095 282 4816
 34. คุณเสาวณีย์ ชัชวาลย์ โทร. 099 342 1881
 35. คุณภานุพงศ์ เต่าเล็ก โทร. 082 219 2426
 36. คุณลัดดา ตัณฑิกล โทร. 098 978 6356
 37. คุณวิทยา วงเวียน โทร. 098 843 7417
 38. คุณอัจฉรา มงคลญานวรัตน์ โทร. 062 436 4244
 39. คุณศิริวรรณ บานชื่น โทร. 088 886 8692
 40. คุณสหกมล ห้วยกรดวัฒนา โทร. 063 924 7424
 41. สุพจน์ จันถิน โทร. 089 665 3579
 42. คุณกนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล โทร. 086 305 5332
 43. คุณธนัษฐ์ มั่นเกษตกิจ โทร. 086 681 2609
 44. คุณธีรยุทธ หอมทอง โทร. 089 680 4417
 45. คุณประภารัตน์ เกตุพันธ์ โทร. 085 832 3580
 46. คุณผ่องฉวี ศรีเนตร โทร. 085 112 6470
 47. คุณดารารัศมี วงศ์สวัสดิ์             โทร. 094 446 6678
 48. คุณยุศนธร เมมอาภา โทร. 095 562 6295
 49. คุณรัตตียา เกศธนากร โทร. 092 673 3865
 50. คุณกิตติมา ขำฉวี โทร. 083 622 0992
 51. คุณณัฏฐา กาวิลเครือ โทร. 099 449 9285
 52. คุณมณีนุช จิรรัชชา โทร. 081 816 9188
 53. คุณวัสสิกา แก้วงาม โทร. 094 265 3654
 54. คุณยุพา ใจสา โทร. 064 094 0774
 55. คุณณัฐกฤตา ธีระกุลพิศุทธิ์ โทร. 088 171 4448
 56. คุณจุฬารัตน์ รักละสาร โทร. 089 467 8011
 57. คุณดลนภา ดอนพรม โทร. 099 091 7141
 58. คุณดลยา อินสุข โทร. 093 046 9026
 59. คุณเทพพิทักษ์ พัวพันธ์ โทร.081 974 7873
 60. คุณธนภรณ์ โพธิ์ทอง โทร. 091 882 0517
 61. คุณเบญจรุนัน สำเนียง โทร. 090 321 5787
 62. คุณไพทูลย์ สารีกิจ โทร. 081 279 0067
 63. คุณนฤมล เชี่ยวชาญ โทร. 088 272 8462
 64. คุณณัชชา ชูไว โทร. 087 616 1550
 65. คุณบัญรัตน์ โทร. 087 464 9898
 66. คุณกานดา ดวงจันทร์ โทร. 085 123 2626
 67. คุณอำนาจ ใจดี โทร. 095 790 8795
 68. คุณสุพัตรา นาคประเสริฐ์ โทร.086 354 1698
 69. คุณอำนาจ นันทหาร โทร. 083 018 5665
 70. คุณเฉลิมชัย มันมะลิ โทร. 086 211 0783
 71. คุณพรเทพ กลางประจันทร์ โทร. 097 918 1619
 72. คุณรสา ทรัพย์ครังกล โทร. 094 829 1455
 73. คุณศรายุทธ์ ศรศักดิ์ โทร. 088 253 9791
 74. คุณสุธาสินี กลิ่นคำ โทร. 084 688 2867
 75. คุณนวลจันทร์ ประจง โทร. 094 416 3685
 76. คุณนงนุช ยิ่งยงสกุล โทร. 094 645 2710
 77. คุณเวชสิทธิ์ โทร. 099 462 8961
 78. คุณสุรพล พรานมนัส โทร. 081 299 1981
 79. คุณกิติพัฒน์ เอี่ยมศรีลา โทร. 085 111 6419
 80. คุณภัสสราภรณ์ จรรยา โทร. 099 628 4982
 81. คุณศิริชัย สนิทพันธ์ โทร. 081 956 6684
 82. คุณรัสนี สารพิมพา โทร. 095 670 0888
 83. คุณยุทธพงษ์ สินสวัสดิ์ โทร. 080 556 1444
 84. คุณสุดาห์ หมากคงทอง โทร. 098 749 6628
 85. คุณพีราวัชร อัศววชิรวิท โทร. 081 700 5168
 86. คุณไอลดา โทร. 088 293 2349
 87. คุณอ่ำ พรหมเหลือง โทร. 082 970 6601
 88. คุณจิรวดี แก้วมล โทร. 088 047 8758
 89. คุณขนิษฐา ศิวาภรณ์ โทร. 086 395 4852
 90. คุณอนุสรณ์ ไชยสาร โทร. 081 899 6682
 91. คุณกรธรรศ ประศาสน์วนิช โทร. 091 380 4427
 92. คุณนภาวรรณ สิรินต๊ะ โทร. 086305 9510
 93. คุณกษิพัฒน์ อุ่นเอมใจ โทร. 087 802 8868
 94. คุณเอกลักษณ์ เบิกอาเปิน โทร. 080 129 4297
 95. คุณภันิธา ตันติภาสวลิน โทร. 081 782 1220
 96. คุณอุษณีย์ อ่องโอภาส โทร. 096 975 2151
 97. คุณภาวนา สารันนา โทร. 080 099 2936
 98. คุณธัญรินภัส ภาคสนทร โทร. 082 449 2464
 99. คุณวิระพงศ์ จรัญจริงแสง โทร. 081 719 9909
 100. คุณเทิดศักดิ์ ใจสมัคร โทร. 081 409 6687

ผู้ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อกลับ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ที่โทร.02 2233 234 (ฝ่ายการตลาด)
เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ดำเนินการถูกต้องตามกติกาการรับรางวัลในรายการฯ เท่านั้น
( คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด )

#ซื้อขายทองคำแท่ง#ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์#ทองคำ
#อินเตอร์โกลด์#InterGOLD#ลงทุนทองคำแท่ง
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ได้ที่: https://www.youtube.com/intergoldgoldtrade
 สนใจลงทุนทองคำแท่งหรือติดตามข่าวสารได้ที่
 Website : www.intergold.co.th
 Line : @intergold
 Facebook : https://www.facebook.com/IntergoldPage/
Call : 02 – 2233 – 234ราคาทอง
13 มิถุนายน 2567 | 23:13:31

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
41,393

-4.00

41,458

-4.00

InterGold
96.5% (Baht)
39,948

-4.00

40,018

-4.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
40,100

0.00

40,200

0.00

Gold Spot
(USD)
2,296.55

-0.20

2,296.96

-0.23

ค่าเงินบาท
(USDTHB)
-
36.76

0.00

ราคาทองคำย้อนหลัง
ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ
13 มิถุนายน 2567 | 23:12:04

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

238.60

-0.43